Onderwijs op maat/Plusonderwijs

Kinderen raken gemotiveerd om te leren als ze voldoende uitdaging ervaren. We geven les op ten minste drie verschillende niveaus. Kinderen die het nodig hebben, krijgen extra instructie in de groep. 

In onze missie/visie is beschreven dat wij het belangrijk vinden om leerlingen uit te dagen hun talenten te ontwikkelen en dat wij ondersteuning bieden wanneer dit nodig is. Dit kan wanneer uw kind moeite heeft met een vakgebied, maar natuurlijk ook wanneer uw zoon/dochter juist wat meer aankan dan de reguliere lesstof. Wanneer leerkrachten vermoeden dat een leerling wat meer aankan, wordt dit besproken met u als ouder, de interne begeleider en de meerbegaafdheidsspecialist (Stephanie Schneiders).

De dagelijkse ondersteuning van de leerkracht bij het uitvoeren van onderwijs op maat in de klas wordt vormgegeven door de intern begeleider. Zij is ook de schakel tussen de leerkracht en eventuele externe ondersteuning. Dit gaat natuurlijk altijd in intensief overleg met de ouder.

De meerbegaafde leerling

In Passend Onderwijs staat centraal dat het lesaanbod aansluit bij de mogelijkheden van iedere leerling. Alle leerlingen ervaren het onderwijs als uitdagend en leerzaam, ook kinderen die meer aankunnen. Voor cognitief getalenteerde leerlingen betekent dit compacten (inkorten) en verrijken van het lesaanbod.

Toch is compacten en verrijken niet voor ieder cognitief getalenteerd kind voldoende. Soms komen deze kinderen niet of nauwelijks tot leren en lopen vast in het leerproces. Ze durven niet aan iets onbekends te beginnen, bang om fouten te maken. Ze kunnen hun aandacht niet bij het werk houden of weten niet hoe ze een opdracht moeten aanpakken. Ook kunnen ze van mening zijn dat ze de opdracht direct moeten kunnen oplossen, of anders lukt het nooit (fixed mindset).

Voor deze leerlingen is het, in overleg, mogelijk om deel te nemen aan de Eureka groep. Eén groep voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. Hier wordt één dagdeel per twee weken op hun specifieke leerbehoeftes ingegaan; ofwel het leren leren, leren plannen, leren samenwerken en leren fouten maken. Daarnaast voorziet de Eureka groep in de behoefte van cognitief getalenteerde leerlingen om regelmatig samen te spelen en te leren met en van ontwikkelingsgelijken. Begaafde kinderen denken en leren op een andere wijze dan hun leeftijdgenootjes, waardoor aansluiting met anderen soms veel energie kost. Het wordt als heel fijn ervaren om kinderen tegen te komen die net zo zijn als jij. Vanuit wederzijds begrip kun je groeien. Deelname aan de Eureka groep is altijd tijdelijk met als doel uw kind weer volledig mee te laten doen in de eigen groep, op zijn of haar niveau met de juiste uitdaging!

 

Morellenlaan 47
7322 JS Apeldoorn

telefoon:
(055) 366 52 98

e-mail:
info@hertogvgelre.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep